Skip to main content

Avaa ikkuna tiedolla johtamiseen

Kouluikkuna on kuntien ja Kuntaliiton yhdessä kehittämä esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailutietokanta, jota ylläpitää FCG Finnish Consulting Group. Tietokanta mahdollistaa oman kunnan toiminnan ja kustannusten vertaamisen muihin kuntiin sekä nopean tiedon saamisen kunnan päätöksentekoa ja talousarvion valmistelua varten. Se tukee tiedolla johtamista.

Kustannustietojen lisäksi Kouluikkunasta saa tietoja mm. opetusryhmäkoosta, vähimmäistuntimääristä, opettajien kelpoisuuksista ja avustajien sekä oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön määristä, kouluverkon laajuudesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja niihin liittyvistä pääomakustannuksista sekä kustannusten jakautumisesta eri toimintojen välillä.

Opetustyön vaikuttavuudesta Kouluikkunasta saa tietoja muun muassa peruskoulun ja lukion päättäneiden sijoittumisesta jatkokoulutukseen, lukiokoulutuksen keskeyttäneiden määristä ja koulutustakuun toteutumisesta. Kouluikkunassa on suuri joukko tunnuslukuja, joita ei löydy muista tietokannoista.

Tietokannan kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan käyttömaksuilla. Kunnilta perittävän käyttömaksun suuruus on kunnan koosta riippuen 800 - 1 800 euroa + alv.

Mukaan tuleville uusille kunnille ja käyttäjille järjestetään tarvittaessa maksuton käyttöönottokoulutusta.

Kysy lisätietoja:

  • Mikko Svartsjö, mikko.svartsjo@fcg.fi