Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toimintamenot – Tilivuoden 2015 ennakotiedot

Kouluikkunan tiedonkeruu etenee ja tilivuoden 2015 tunnusluvut ovat valmistumassa. Kouluikkunan  kunnille on tietokantasivustolla  saatavilla ensimmäiset koosteet lasketuista tunnusluvuista. Tiedot ovat alustava otos Kouluikkunaan tallennetuista tiedoista ja siten vielä keskeneräisiä sekä alttiita muutoksille.

Perusopetuksen kustannustiedot

Perusopetuksen toimintamenoissa ei tapahtunut suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna tilivuonna 2015.  Oman perusopetuksen euromääräiset toimintamenot kasvoivat 2,1 %. Eniten kasvoivat kiinteistöjen ylläpidon ja pääomakustannuksien yhteen lasketut kustannuserät, kiinteistömenot kasvoivat yhteensä 3,8 %. Opetuksen kustannukset kasvoivat 1,8 % ja hallinnolliset menot 2,1 %. Koulukuljetuksiin liittyvät kustannukset sitä vastoin laskivat 1,2 % samoin kuin ruokailun kustannukset 1,7 %.

Otoksesta laskettu oppilasmäärä kasvoi yhteensä 1,6 %. Oppilasmäärällä lasketun yksikköhinnan muutos oli toimintamenojen (ilman vammaisopetusta) osalta 0,4 %. Opetuksen ja muun oppilashuollon oppilasmäärään suhteuttujen toimintamenojen muutos oli 0,2 %. Kuljetuskustannusten muutos oli -2,8 % ja ruokailun -3,3 %. Hallinnon €/oppilas tunnusluku kasvoi 0,5 % ja kiinteistömenojen tunnusluku 2,2 %.

Perusopetuksen toimintamenot 2014-2015 -kaaviokuva

Lukiokoulutuksen kustannustiedot

Myös lukiokoulutuksen toimintamenot pysyivät kokonaisuudessaan vuoden 2014 tasolla. Euromääräiset toimintamenot laskivat 0,5 %. Toiminnoittaisista kustannuksista eniten laskivat opetuksen kustannukset (1,7 %). Hallinnolliset kustannukset kasvoivat 4,9 % ja kiinteistömenot 1,0 %. Opiskelijoiden ruokailukustannukset pysyivät lähes ennallaan.

Aineiston kuntien opiskelijamäärä väheni kokonaisuudessaan 1,1 %. Opiskelijamäärällä lasketun yksikköhinnan muutos oli näin ollen +0,6 %. Kiinteistömenoista laskettu €/opiskelija tunnusluku kasvoi vastaavasti 2,1 % ja hallinnon kustannukset 6,0 %. Hallinnon osalta on huomioitava, että tilastoinnissa on tapahtunut määritelmällinen muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannuksiin saattaa esimerkiksi sisältyä eriä joita on aikasemmin kohdennettu eri tavalla.

Lukiokoulutuksen toimintamenot 2014-2015-kaaviokuva